OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.AUTOBATERIE-CENTRUM.SK : Ľudovít Moravec-Mocar

Výpis z obchodneho registra nájdete :

http://http://www.zrsr.sk/zr_browse.aspx

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
· dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
· dodať všetku dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
· dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
· za poškodenie zásielky zavinené poštou,
· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
· objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
· zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
· v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
· v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Preberanie balíkov:

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu. Po brebratí autobaterie od kuriera je dôležité skontrolovať autobateriu ešte pred kurierom.Kurier slúži ako svedok.Ak tento úkon kupujúci nespraví , následné zistenie, že je autobateria poškodená ( rozbitá,buchnutá a pod.) nie je možné reklamovať.

 

3.Dodacie lehoty

Tovar objednaný do 13,30 Hod . bude doručený nasledujúci pracovný deň.

4. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej informacie:

.

Osobný odber nie je možný!

Dopravné za 1ks Autobaterie do 50kg je 15,90 s DPH

Spätný bezplatný  odber starých a vyradených autobatérií- akumulátorov , možný na našej prevádzke Komárno 94501, Družstevná 8/ 3210 a to v priebehu pracovnej doby. 

 

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14. kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť ( nie na dobierku),  v originálnom ,čo najmenej porušenom obale, späť na adresu: Ľudovít Moravec-Mocar Družstevná 18  945 01 Komárno. Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 15 dní.www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

6. Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: info@autobaterie-centrum.sk

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8. Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z. Firma Mocar sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.autobaterie-centrum.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.10 .2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firma Mocar nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci: Ľudovít Moravec-Mocar Družstevná 18  94501 Komárno
IČO : 33776539
DIČ : 2020368811
Ľudovít Moravec-Mocar je registrovný v živnostenskom reg. č: 401-5871 B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod autobaterie-centrum.sk

C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má občan právo túto závadu reklamovať.
 2. Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

3. Predávajúci nezodpovedá za závady:
- ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
- spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

 1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

 1. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu info@autobaterie-centrum.sk
 2. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe.


Článok III.

Práva a zodpovednosť za závady

 1. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
 3. Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
 4. V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
 5. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.


Článok IV.

Odstrániteľné závady

 1. Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
 2. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Článok V.

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.Článok VI.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.10. 2009

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YTExM